Over sluikreclame

Het is derden niet toegestaan om het BeautyJournaal nieuwsportaal te gebruiken voor sluikreclame: voor reclame voor het eigen bedrijf, via postings bij artikelen, of anders, zonder toestemming vooraf van de uitgever van BeautyJournaal. Deze reclame wordt verwijderd, dan wel wordt er een melding bij gemaakt dat het sluikreclame is, en bij herhaaldelijke acties worden passende maatregelen genomen.

Onder sluikreclame door derden verstaan wij: postings genereren waarin directe onbetaalde reclame gemaakt wordt voor een bedrijf en/of product of indirect via derden (zg. ambassadeurs van een bedrijf merk/bedrijf) met reviewachtige verhalen in opdracht van een bedrijf.

Wie graag reclame wil maken, kan zich wenden tot BeautyJournaal voor de diverse reclame- en marketingactiviteiten die dit nieuwsportaal biedt.

Voorts verwijzen wij naar de Gedragscode Social Media voor een volledige implementatie.

 

Auteursrecht

Niets van dit online medium mag door anderen worden overgenomen zonder toestemming vooraf bij de uitgever van BeautyJournaal.

Bronvermelding is altijd verplicht: www.beautyjournaal.nl alsmede een doorlink bij het gebruik van een citaat en bij RSS feeds. Bij RSS feeds of korte nieuwsmeldingen mag ook alleen de intro worden overgenomen, de rest van het artikel moet in een doorlink naar de desbetreffende pagina bij BeautyJournaal.nl worden gezet. Het is verboden om BeautyJournaal pagina’s te laten openen binnen het frame van uw eigen website. Bij doorlinks moet er fysiek worden doorgelinkt naar de officiele website van beautyJournaal.nl, waarbij dan ook de url van beautyjournaal.nl boven de website staat, en niet die van uw eigen website. Deep-linking, framing of wel in-frame linking en in-lining is verboden.

Het zonder toestemming overnemen van artikelen en filmmateriaal is in strijd met de auteurswet en ons intellectueel eigendomsrecht, tenzij vooraf anders is overeen gekomen met de uitgever. Voor schending wordt de betreffende partij aansprakelijk gesteld en volgt een strafrechtelijke sanctie.

Op BeautyJournaal zijn de leveringsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Journalisten geldig, als gedeponeerd bij de KvK van Amsterdam onder nummer 3374.

BeautyJournaal probeert zo nauwkeurig mogelijk om te gaan met het auteursrecht van anderen. Als u iets ziet, waarover u auteursrechtelijk twijfels heeft, neem dan onmiddellijk contact met ons op. Indien de klacht gerechtvaardigd is, zullen wij ook per onmiddellijk beeld dan wel tekst verwijderen.

Aansprakelijkheid

BeautyJournaal besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van de website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op BeautyJournaal wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van BeautyJournaal zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of Bureau Monique Lindeboom.

BeautyJournaal kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

BeautyJournaal sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van BeautyJournaal, of met de tijdelijke onmogelijkheid om BeautyJournaal te kunnen raadplegen. BeautyJournaal is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van BeautyJournaal verkregen is. BeautyJournaal garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via BeautyJournaal verkregen informatie.

De informatie op BeautyJournaal wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.